PROJECT_MOVED -> https://lab.nexedi.com/nexedi/slapos
[slapos.git] / slapos / __init__.py
2016-02-12 Isabelle ValletAdd nayuos software recipe.
2011-05-26 Łukasz NowakCreate namespaces for slapos and slapos.recipe.