Two scripts to submit to test report module
[slapos.git] / slapos / recipe / agent / __init__.py
2012-05-21 Yingjie XuTwo scripts to submit to test report module
2012-04-23 Yingjie XuMerge branch 'master' into agent
2012-04-23 Yingjie XuAdd report url.
2012-04-23 Cédric de Saint... Merge branch 'memcached' slapos-0.82
2012-04-23 Yingjie XuAdd url to report test result module.
2012-04-23 Yingjie XuDo not launch too often
2012-04-19 Yingjie XuMerge branch 'agent'
2012-04-19 Yingjie XuSlapOS Test Agent Packaging.
2012-04-13 Yingjie XuInitialise recipe development.