Release slapos.cookbook-0.64.2
[slapos.git] / CHANGES.txt
2012-08-28 Antoine CattonRelease slapos.cookbook-0.64.2 slapos.cookbook-0.64.2
2012-08-28 Antoine CattonMerge branch 'gitweb'
2012-08-28 Antoine CattonAdvertise development of new version
2012-08-28 Antoine CattonRelease slapos.cookbook-0.64.1 slapos.cookbook-0.64.1
2012-08-27 Antoine CattonAdversise development of new version
2012-08-27 Antoine CattonRelease slapos.cookbook-0.64 slapos.cookbook-0.64
2012-08-27 Antoine CattonMerge branch 'lxc'
2012-08-27 Antoine CattonMerge branch 'lxc'
2012-08-22 Antoine CattonAdvertise development of new version
2012-08-22 Antoine CattonRelease slapos.cookbook-0.63 slapos.cookbook-0.63
2012-08-22 Antoine CattonMerge branch 'lxc'
2012-08-21 Antoine CattonAdvertise development of new version
2012-08-21 Antoine CattonRelease slapos.cookbook-0.62 slapos.cookbook-0.62
2012-08-20 Cédric Le NinivinNew slapos.core release into master slapos-0.101
2012-08-20 Cédric Le NinivinMerge remote-tracking branch 'origin/master'
2012-08-17 Cédric de Saint... Merge branch 'master' into slaprunner
2012-08-17 Cédric de Saint... Remove changes not related to slapos.cookbook
2012-08-17 Alain TakoudjouAdvertise development of new version
2012-08-17 Alain TakoudjouRelease slapos.cookbook-0.61 slapos.cookbook-0.61
2012-08-17 rootMerge remote branch 'origin/master' into slapos
2012-08-15 Cédric de Saint... Fill changelog
2012-08-15 Cédric de Saint... Merge branch 'erp5'
2012-08-13 Cédric de Saint... Merge branch 'master' into kvm
2012-08-13 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-08-13 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.60 slapos.cookbook-0.60
2012-08-08 Rafael MonneratMerge branch 'erp5-component' into erp5
2012-07-13 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-07-13 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.59
2012-07-13 Cédric de Saint... Merge branch 'erp5-stack' into erp5-component
2012-07-12 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-07-12 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.59 slapos.cookbook-0.59
2012-07-09 Cédric de Saint... Merge branch 'master' into erp5-component
2012-07-06 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-07-06 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.58 slapos.cookbook-0.58
2012-07-06 Cédric de Saint... Merge branch 'agent'
2012-07-06 Cédric de Saint... Merge branch 'slaprunner'
2012-07-06 Cédric de Saint... Merge branch 'slapos'
2012-07-03 Cédric de Saint... Merge branch 'slaprunner'
2012-06-30 Kazuhiko ShiozakiMerge remote-tracking branch 'origin/erp5-component...
2012-06-27 Cédric de Saint... Merge branch 'master' into erp5-component
2012-06-22 Romain CourteaudAdvertise development of new version
2012-06-22 Romain CourteaudRelease slapos.cookbook-0.57 slapos.cookbook-0.57
2012-06-20 Romain CourteaudAdvertise development of new version
2012-06-20 Romain CourteaudRelease slapos.cookbook-0.56
2012-06-20 Romain CourteaudMerge remote-tracking branch 'origin/master' into kvm
2012-06-18 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-06-18 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.55 slapos.cookbook-0.55
2012-06-18 Cédric de Saint... Merge branch 'master' into slapmonitor
2012-06-18 Cédric de Saint... Advertise development of new versions
2012-06-18 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.54.1 slapos.cookbook-0.54.1
2012-06-18 Cédric de Saint... Merge branch 'drupal'
2012-06-18 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-06-18 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.54 slapos.cookbook-0.54
2012-06-15 Cédric de Saint... Update changes
2012-06-15 Cédric de Saint... Merge branch 'master' into drupal
2012-06-07 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-06-07 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.53 slapos.cookbook-0.53
2012-06-06 Cédric de Saint... Merge branch 'master' into slaprunner
2012-05-16 Cédric de Saint... Merge branch 'master' into slapos
2012-05-16 Cédric de Saint... Merge branch 'wordpress' slapos-0.86
2012-05-16 Cédric de Saint... Merge branch 'apache'
2012-05-16 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-05-16 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.52
2012-05-16 Cédric de Saint... Merge branch 'apache'
2012-05-15 Cédric de Saint... Merge branch 'apache'
2012-05-14 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-05-14 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.52
2012-05-14 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-05-14 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.50
2012-05-14 Cédric de Saint... Update changelog
2012-05-14 Cédric de Saint... Go back to development
2012-05-14 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.49 (apache frontend)
2012-05-14 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-05-14 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.52 slapos.cookbook-0.51
2012-05-14 Cédric de Saint... Merge branch 'lamp'
2012-05-11 Cédric de Saint... Merge branch 'apache' slapos-0.85
2012-05-11 Cédric de Saint... Advertise development of new version
2012-05-11 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.50 slapos.cookbook-0.50
2012-05-11 Cédric de Saint... Merge branch 'apache'
2012-05-10 Cédric de Saint... Update changelog
2012-05-10 Cédric de Saint... Merge branch 'apache' slapos-0.84
2012-05-10 Cédric de Saint... Merge branch 'apache'
2012-05-10 Cédric de Saint... Go back to development
2012-05-10 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.49 (apache frontend) slapos.cookbook-0.49
2012-05-10 Cédric de Saint... Merge branch 'master' into apache
2012-05-09 Yingjie XuMerge remote-tracking branch 'origin/master' into wordpress
2012-05-02 Rafael MonneratMerge branch 'erp5' into erp5-librsvg
2012-05-01 Rafael MonneratMerge branch 'erp5' into erp5-librsvg
2012-04-26 Cédric de Saint... Merge branch 'master' into kvm slapos-0.83
2012-04-26 Cédric de Saint... Adverstise development of new version
2012-04-26 Cédric de Saint... Release slapos.cookbook-0.48
2012-04-23 Yingjie XuMerge branch 'master' into agent
2012-04-23 Cédric de Saint... Merge branch 'memcached' slapos-0.82
2012-04-20 Rafael MonneratMerged master branch in order to update gtk related...
2012-04-19 Yingjie XuAdvertise development of new version
2012-04-19 Yingjie XuRelease slapos.cookbook-0.47. slapos.cookbook-0.47
2012-04-12 Romain CourteaudAdvertise development of new version
2012-04-12 Romain CourteaudRelease slapos.cookbook-0.46 (firefox, xvfb, seleniumru... slapos.cookbook-0.46
2012-04-12 Romain CourteaudMerge remote-tracking branch 'origin/seleniumrunner'
2012-03-30 Cédric de Saint... Merge branch 'master' into wordpress
next