Release slapos.cookbook-0.54.1
[slapos.git] / README.txt
1 slapos.cookbook
2 ===============
3
4 Cookbook of SlapOS recipes.